Mycket allvarliga missförhållanden i Tranås kommun

I en rad reportage har Jönköpings-Posten visat att det pågår förödande försämringar för de som är beviljade personlig assistans av Tranås kommun. På många sätt följer det som skett och sker i Tranås ”standardformulär 1A”. Drabbade personer har haft assistans en längre tid men förlorar hjälpen utan att hjälpbehoven ändras. Det finns emellertid flera saker som utmärker skandalerna i Tranås mer än vad som brukar vara normalt när vi läser om alla personliga tragedier när möjligheten att leva som andra dras undan.

  • Jönköpings-Posten har visat att kommunens handläggning i många fall har mycket stora brister. Så stora att kommunen fått kritik från JO.

  • Ett flertal exempel på ett låt oss kalla det synnerligen olämpligt bemötande mot de personer som kämpar för att få tillbaka rätten till självbestämmande.


Försämringarna i Tranås senaste året är mycket alarmerande. Enligt statistik som Jönköpings-Posten tagit del av förlorade 7 personer kommunal assistansersättning 2016, efter halva 2017 är siffran redan uppe i 14. I vanlig ordning hänvisar kommunen till ”att vi följer lagen” men granskar man vad som står i de LSS paragrafer (§ 5-7) som reglerar målsättningen med lagen – självbestämmande, goda levnadsvillkor och leva som andra bryter kommunen grovt mot lagens intentioner. I LSS § 6a står det att barnets bästa ska beaktas. LSS § 7, 2 st. talar om den viktiga kontinuitetsprincipen. Vilket formuleras så här:


Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv.

Vi menar även att kommunen bryter mot andra viktiga lagar och juridiska principer. Däribland termen gynnande besluts negativa rättskraft vilket betyder att en beviljad hjälp och stödinsats inte får försämras om det inte sker stora förändringar i hjälp och stödbehovet. Vi menar även att kommunens agerande bryter mot ett flertal artiklar i FN-s Funktionsrättskonvention (CRPD), däribland artikel 19 som ger rätt till personlig assistans och artikel 20 om rätten till fri rörlighet. En viktig princip i konventionen är också att uppnådda rättigheter inte får försämras.

När detta skrivs rapporterar Smålandsbladet att Socialförvaltningen i Nässjö kommun fått direktiv att göra mycket stora besparingar då utgifterna är betydligt större än budgeten. Personlig assistans nämns som ett uttalat besparingsområde på 4 miljoner kr – "vi har varit för generösa tidigare jämfört med andra kommuner” hävdar ordföranden i Socialnämnden.

Vi påminner både Tranås och Nässjö kommun om att LSS är en rättighetslag där de faktiska behoven ska avgöra rätten till hjälp. Det är helt emot LSS intentioner och försvara besparingar med att ”andra kommuner inte varit lika generösa”. Finns det ett behov på låt oss säga 80 personer i Nässjö kommun ska dessa 80 få nödvändig hjälp efter sina behov. Att hänvisa till att vi följer lagen genom och hänvisa till prejudicerande domar håller inte heller därför, att prejudicerande domar inte är bindande, bara vägledande. LSS är en individbaserad lag där varje persons behov ska bedömas individuellt. Att hänvisa till enstaka domar och använda dem på tusentals personer vars behov är mycket skiftande går emot LSS individperspektiv. Detta har påpekats ett flertal gånger av assistansjurister och forskaren Barbro Lewin.

Vi är mycket oroliga över den nuvarande utvecklingen där allt fler förlorar sin personliga assistans. Samtidigt är vi desvärre inte överraskade över det som sker i kommunerna. Utvecklingen är tyvärr väntad när allt fler förlorar sin statliga assistansersättning och får den beviljad av hemkommunen istället. Tranås och nu även Nässjö är några av allt fler symptom på vad som måste betraktas som en nationell kris för assistansreformen.

 För att bryta den nedåtgående spiralen krävs att regeringen ändrar perspektiv. Personlig assistans måste ses som den viktiga frihets och demokratireform den är. För en regering som ofta talar om jämställdhet är det inte acceptabelt att lägga ett så ensidigt fokus på kostnad och ett påstått mycket omfattande ”fusk”

VIMPA

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Assistansreformens intentioner håller på att rämna!

Behovs och omprövningarna måste göras om!

Vi måste kunna prata pengar men aldrig med regeringens synsätt